Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Годишници

Годишниците на СУБ-клон Благоевград излизат от 2007 година. В тях се публикуват доклади от се публикуват научни доклади на наши членове.

От 2016 година е само в електронен вариант. 

Задължително е статиите да бъдат придружени с абстракт на английски език. Самите разработки могат да бъдат по желание на английски или на български език. Форматирането на текста се прави от автора при спазване на изискванията посочени тук и тук.

Участието в Сборника е обвързано с такса от 10 лв. на статия, която сума е предназначена за самото рецензиране. Сумата трябва да бъде заплатена на сметката на Райфайзен банк. 

Уникредит Булбанк - Благоевград
IBAN BG77 UNCR 7000 1522977836
BIC UNCRBGSF
Сдружение „НИО-2016“

 Очакваме копие от платежния документ, изпратено заедно с материала за участие в Сборника на следния имейл:

godishnik.sub.blagoevgrad@gmail.com

По решение на рецензентите, материалите могат да бъдат връщани на авторите за дообработка при неспазване на изискванията.