Съюз на учените в България

Клон Благоевград

2016

Cover2016

 • A 1-7
  Диана Митова, Сладуна Георгиева

  В настоящата статия се разглежда проблемът за  формиране на начални житейски умения и в частност  на уменията за ефективна комуникация в начална училищна възраст.  Фокусът на изследователските интереси на авторите е насочен върху установяване на различни форми на проявление  на комуникативна компетентност при учениците, в съдържателната рамка на обучението по технологии и предприемачество в началното училище.

 • B 1-11
  Ирина Китова

  Академичната практика показва, че разгръщането на теоретичната подготовка на студентите в областта на аудиовизуалните изкуства и медиите в професионалното поле под формата на „прилагане на наученото в аудиторията“ в среда, близка до реалните професионални условия и взаимодействия, оказва ключово влияние не само върху качеството на обучението като цяло, но и върху бъдещата професионална реализация на студентите. Именно в тази връзка застъпването на тематични учебни практики, съобразени с академичните и професионалните стандарти на висшето образование с тясна професионална специализция в областта на аудиовизуалните изкуства и медиите в учебния план и учебните програми на студентите е необходимо и задължително условие за качествено образование в това научно направление.

 • C 1-7
  Елена Азманова – Рударска

  В статията се представя биографията на забравената писателка Златка Щерева (1902 – 1970). Описват се родствените й отношения, които са основа за развитието на една литературна образност. Изследването е част от проблема за българската „женска” литература в периода между двете световни войни. Разглеждат се спецификата на творчеството й, първите й публикувани сборници, наградата й от Министерството на просвещението.

 • D 1-10
  Гергана Николова

  Още с възникването на държавата и обществото възниква и проблема за социалната сигурност. Социалните проблеми влияят върху усещането на индивида за социална сигурност. В страната ни съществуват много социални въпроси за разрешаване, които са обект както на социалната политика, така и на социалната сигурност. Тези проблеми засягат цялото българско общество. Действащата социалната политика е в основата за осигуряване на социалната сигурност в страната. Постигането на висок и устойчив икономически растеж, стабилни макроикономическа среда и публични финанси са важни предпоставки и имат директен принос за реализиране на приоритетите на политиката за намаляване на бедността и осигуряване на социална сигурност на населението.

 • Е 1-6
  Филип Цветанов, Юлий Златев, Иван Иванов

  В статията се предлага конструкция и анализ на действието на диференциален оптичен сензор за малки премествания. Диференциалната схема на включване способства за двукратно увеличение на чувствителността му. Опорният сигнал, стабилизиращ действието на схемата се получава от сумарния ток в диференциалната схема. Математическият анализ определя взаимното разположение на оптичния сигнал и апертурата на фотоприемниците.