Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Конкурси

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН БЛАГОЕВГРАД

 

          Обявяват конкурс за млади учени, за най-добра публикация в периода 1 ноември 2022 – 1 ноември 2023 година. Участниците ще бъдат разделени в три групи:

 • млади учени;
 • докторанти;
 • студенти.

 

НАГРАДИ:

ПЪРВА НАГРАДА – 250 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”

ВТОРА НАГРАДА – 150 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”

ТРЕТА НАГРАДА – 100 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”

 

          Всеки кандидат е необходимо да представи в стая 1421(или на usb.blagoevgrad@gmail.com) само по една публикация, съпроводена  с кратка творческа биография.

          Краен срок за приемане на публикациите – 30.11.2023 година.

          Комплексната оценка на публикациите отчита:

 • авторитет на списанието, в което е публикувана статията (чуждестранно или българско - реферирано, с импакт фактор);
 • престижност на научния форум (международен форум в чужбина или в България, с международно участие или национален);
 • актуалност, теоретична и практико-приложна значимост.

 

          За допълнителна информация и въпроси:

usb.blagoevgrad@gmail.com; 0885378961.

                                      

 

SWU “NEOFIT RILSKI” – BLAGOEVGRAD

THE UNION OF BULGARIAN SCIENTISTS - BLAGOEVGRAD

 

          Announces a contest for young scientists for a best published scientific article in the period from 1st Nov, 2022 to 1st Nov, 2023. The contestants will be divided into three groups:

 • Young researchers (up to the age of 30)
 • PhD students
 • Students

 

AWARDS:

FIRST PRIZE – BGN 250 + an annual subscription to “Nauka” journal.

SECOND PRIZE – BGN 150 + an annual subscription to “Nauka” journal.

THIRD PRIZE – BGN 100 + an annual subscription to “Nauka” journal.

 

          Candidates may apply with only one published article, accompanied by a short biographical resume. Copy of the article and the short resume are to be submitted in room 1 421 (or by e-mail: usb.blagoevgrad@gmail.com).

          Deadline for submitting published articles - 30th Nov, 2023.

The complex assessment of the publications is going to take into account:

 • The prestige of the journal in which the article is published (foreign or Bulgarian, peer-reviewed, with an impact factor)
 • The prestige of the scientific forum (international forum held in a foreign country or in Bulgaria – with international participation or national)
 • The topicality, theoretical, and practical significance.

 

For questions and additional information feel free to contact us at: usb.blagoevgrad@gmail.com; 0885378961.