Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Контакти

Съюз на учените в България, клон Благоевград
2700 Благоевград
П.К.187
еmail: usb.blagoevgrad@gmail.com

www.usb-blagoevgrad.swu.bg

Председател: Доц. д-р Красимира Марулевска

Научен секретар: Магдалена Лобутова